Estructura administrativa i de govern

La Cątedra, aprovada en sessió de Consell de Govern de la UdG de 2/04 2004 segons la Normativa de Cątedres, té la següent estructura.

Director/a de la Cątedra

Sr. Joaquim Meléndez (UdG)

El director/a de la Cątedra és el responsable de les activitats de la Cątedra. El director/a ha de ser un professor/a permanent a temps complert de la Universitat de Girona i és nombrat per la Rectora per un perķode de 3 anys, renovable. La proposta de nomenament correspondrą a la Comissió Mixta de Seguiment. El director/a podrą percebre un complement econņmic, d'acord amb allņ que estableix la normativa de la UdG, imputat al pressupost de la Cątedra. El director/a actuarą com enllaē permanent entre la Universitat de Girona i l'entitat signatąria del Conveni de Constitució i, anualment, el director/a informarą de la gestió cientķfica i econņmica de la Cątedra a la Comissió Mixta de Seguiment.

Competčncies i responsabilitats [+]

Comissió Mixta de Seguiment

Dr. Jordi Ferrer (Secretari General de la UdG)
Sr. Narcķs Sastre (Regidor de Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors de l'Ajuntament de Girona)
Sr. Carles Mulero (Cap del Gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona)

La Comissió de Cątedra Girona Smart City estarą integrada pel Director de la Cątedra, un representant per part de la Universitat de Girona designat per la Rectora, i dos de l' entitat signant del Conveni de Constitució (annex I). Cas d'ampliar-se el nombre de patrons de la Cątedra Girona Smart City caldrą elaborar una addenda al present acord de creació per a formalitzar la seva inclusió. Finalitzada la inclusió, els nous patrons passaran a formar part de la Comissió Mixta de Seguiment. La Comissió Mixta de la Cątedra Girona Smart City serą l'ņrgan de seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc de la Cątedra. Haurą de reunir-se com a mķnim una vegada a l'any per a la aprovació del Pla Anual d'Activitats i del pressupost que se li associa i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.

Competčncies i responsabilitats [+]

Consell Assessor

Dr. Peter Nijkamp (VU University of Amsterdam)
Dr. Guang-Jie Ren (IBM Almaden Research Center, USA)
Sr. Jordi Puigneró (Secretari General de Telecomunicacions, Generalitat de Catalunya)
Sr. Manel Sanromą (Barcelona City Protocol, Ajuntament de Barcelona)

La Cątedra Girona Smart City serą assistida per un Consell Assessor, del qual formaran part un mķnim de quatre membres. Els membres podran ser persones fķsiques o jurķdiques, totes de prestigi reconegut en l'ąmbit d'actuació de la Cątedra i, seran nombrades per la Rectora a proposta de la Comissió Mixta de Seguiment. El Consell assessorarą al Director/a de la Cątedra i es reunirą una vegada a l'any a instancies del Director/a de la Cątedra per a valorar el Pla Anual d'Activitats i Pressupost de la Cątedra.

Competčncies i responsabilitats [+]

© 2021 Universitat de Girona  |  Contacte

Una iniciativa de:

Amb el suport de: